Temari
Bloc 1 Títol: Entorn, context i filosofia de gestió de les Relacions Públiques

1. Contextualització de les Relacions Públiques. Societat i comunicació. La filosofia de les Relacions Públiques: fer-ho bé i fer-ho saber. Plantejament filosòfic, concepte i definició. La múltiple vinculació disciplinar de les Relacions Públiques.
2. La filosofia de les Relacions Públiques. Les màximes de les Relacions Públiques. Les funcions socials de les Relacions Públiques. Cultura de l’organització i política d’actuació. La imatge pública i les Relacions Públiques.
3. Models teòrics principals de les Relacions Públiques: Grunig & Hunt; Cultip & Center; Long & Hazleton, A. Noguero, R. Heath..
4. Límits i confluències de les Relacions Púbiques. Àmbits d’actuació coincident i divergent.

Bloc 2 Títol: La teoria dels subjectes de les Relacions Públiques

5. Subjectes promotors de les Relacions Públiques. Concepte i tipologia, segons la titularitat: pública, privada i mixta; segons la seva finalitat: lucrativa i no lucrativa.
6. Els subjectes professionals. Concepte i tipologies. Similituds i diferències entre l'integrat i l’extern. Funcions i estructura de: departaments, agències, consultores i gabinets. Categories professionals: Perfil i coneixements requerits. L’assessor o conseller. El planificador. L’executor. L’auxiliar.
7. Els subjectes receptors. Nominalització. Concepte i tipologia: Els mitjans de comunicació, els treballadors, els accionistes, els clients, l’Administració Pública, entitats culturals i docents, altres.
8. Tècniques pròpies de les Relacions Públiques. Funcions i tipologia.
9. Present i futur de la professió: Tendències i reptes.