Metodologia i organització general
L’assignatura Teoria de la Publicitat pretén exposar les bases fonamentals de les eines de comunicació comercial persuasiva que les empreses i institucions duen a terme per a fer arribar als seus públics objectius els missatges sobre els seus productes i serveis. L’assignatura introdueix alguns dels conceptes bàsics que es desenvoluparan al llarg de la carrera en altres assignatures així com els seus processos i estructures fonamentals.
Les classes seran magistrals, però s'introduiran casos pràctics i/o exercicis de discussió que l'alumne/a haurà de resoldre d'acord amb les indicacions del docent. Al llarg del curs, es lliurarà documentació addicional a la bibliografia que permetrà conèixer diversos aspectes del mercat i els agents publicitaris. S'espera una actitud activa per part de l'alumne que ajudi a assolir els objectius plantejats.
El temari proposat s’ha d’entendre com un compendi de temes a tractar en el decurs de les sessions més que com un guió o índex sistematitzat.
Els detalls es concreten en l’explicació dels 2 blocs en què s’organitza l’assignatura.