PLA DOCENT
Assignatura Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors Codi 360382
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència B
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. A. Casero Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 22/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Metodologia i organització general
L’assignatura combinarà l’exposició dels continguts que integren el programa per part del professor de forma oral, seguint la metodologia de la classe magistral, amb l’elaboració d’exercicis pràctics i treballs per part de l’alumnat.

- PROGRAMACIÓ ESPECIAL:
Del dilluns 26 al divendres 30 de gener de 2015, aquesta assignatura s’impartirà parcialment en format intensiu:
Torn matí: de 9 a 13,40 hores.
Torn tarda: de 16 a 20,40 hores.

La resta de sessions presecials es duran a terme els dies: 5 i 26 de març de 2015, 16 d'abril de 2015 i 7 de maig de 2015. Es programaràn sessions de docència online de caràcter virtual es dies: 12 de febrer de 2015, 12 de març de 2015 i 9 d'abril de 2015. És obligatòria l’assistència a les sessions intensives.

Temari
Bloc 1 Títol: L'estructura del sector dels mitjans de comunicació

Tema 1. El sector de la premsa.
1.1 Antecedents històrics: els orígens de la premsa.
1.2 Trets característics del sector de la premsa.
1.3 La premsa gratuïta.
1.4 La crisi de la premsa.
1.5 Els nous models de negoci de la premsa en l’entorn digital.
1.6 L’estructura del sector de la premsa a Espanya.
1.7 L’estructura del sector de la premsa a Catalunya.
1.8 L’impacte d’Internet en el sector de la premsa.
Tema 2. El sector radiofònic.
2.1 Antecedents històrics: els orígens de la ràdio.
2.2 Les bases del model radiofònic espanyol.
2.3 L’estructura del sector radiofònic a Espanya: la ràdio privada.
2.4 L’estructura del sector radiofònic a Espanya: la ràdio pública.
2.5 L’estructura del sector radiofònic a Catalunya.
2.6 La digitalització de la ràdio: entre la ràdio digital i la ràdio a Internet.
Tema 3. El sector televisiu.
3.1 Antecedents històrics: models fundadors de la televisió.
3.2 La desregulació televisiva.
3.3 El finançament de la televisió.
3.4 L’estructura de la televisió analògica a Espanya.
3.5 L’estructura de la televisió digital a Espanya.
3.6 L’estructura del sector televisiu a Catalunya.

Bloc 2 Títol: L'estructura dels sectors de la indústria cultural

Tema 4. La indústria cinematogràfica.
4.1 Antecedents històrics: els orígens de la indústria cinematogràfica.
4.2 Els tres processos de la indústria cinematogràfica: producció, distribució i exhibició.
4.3 La digitalizació en el sector cinematogràfic.
4.4 El predomini del cinema nord-americà.
4.5 El mercat cinematogràfic a Espanya.
4.6 L’estructura de la indústria cinematogràfica a Espanya.
4.7 Les polítiques públiques de foment de la indústria cinematogràfica a Espanya.
Tema 5. La indústria dels videojocs.
5.1 Antecedents històrics: vers la consolidació d’una indústria emergent.
5.2 Trets característics de la indústria dels videojocs.
5.3 L’estructura organitzativa de la indústria dels videojocs: models de negoci i segments de mercat.
5.4 Agents de la indústria del videojoc.
5.5 Estructura internacional del mercat dels videojocs.
5.6 El mercat dels videojocs a Espanya.
Tema 6. La indústria discogràfica.
6.1 Característiques essencials de la indústria discogràfica
6.2 Agents de la indústria discogràfica
6.3 Estructura internacional del mercat discogràfic
6.4 L’impacte de la digitalizació: la música online
6.5 El problema de la pirateria


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.-Conèixer la situació i la realitat dels principals sectors del sistema comunicatiu.       X  X
OG2.-Definir i caracteritzar els principals agents i actors que operen en el si del sistema comunicatiu, coneixent les seves característiques, la seva estructura de propietat, les seves  estratègies i la seva evolució en el mercat. X        X
OG3.-Oferir una panoràmica exhaustiva dels principals mitjans de comunicació i sectors mediàtics a Espanya i Catalunya, sense renunciar a una visió global.     X X  
OG4.-Plantejar les principals problemàtiques actuals i els escenaris i les tendències de futur dels sectors del sistema comunicatiu.   X   X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.-Conèixer la situació i la realitat dels principals sectors del sistema comunicatiu. X      
OE2.-Oferir una panoràmica exhaustiva dels principals mitjans de comunicació i sectors mediàtics a Espanya i Catalunya, sense renunciar a una visió global.      
OE3.-Plantejar les principals problemàtiques actuals i els escenaris i les tendències de futur dels sectors del sistema comunicatiu.       X
2 OE4.-Conèixer la situació i la realitat dels principals sectors del sistema comunicatiu.      
OE5.-Definir i caracteritzar els principals agents i actors que operen en el si del sistema comunicatiu, coneixent les seves característiques, la seva estructura de propietat, les seves estratègies i la seva evolució en el mercat.     X  
OE6.-Plantejar les principals problemàtiques actuals i els escenaris i tendències de futur dels sectors del sistema comunicatiu.        X

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 100 50 ---

 

Activitats formatives del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 16 B.1) Activitats d’aplicació 8 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 48
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 4 C.2) Contrast d’expectatives -- 4 16    
A.3) Classes expositives 3 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Activitats formatives del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 6 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 17
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 2 C.2) Contrast d’expectatives - 2 13    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 1                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació

- Álvarez Monzoncillo, J. M. et al (2007): Alternativas de política cultural. Barcelona: Gedisa.
- Bustamante, E. (1999): La televisión económica. Financiación, estrategia y mercados. Barcelona: Gedisa.
- Bustamante, E. (2013): Historia de la radio y la televisión en España. Una asignatura pendiente de la democracia. Barcelona: Gedisa.
- Bustamante, E. (coord.) (2007): Comunicación y cultura para el siglo XXI. Diagnóstico y políticas públicas. La Laguna: IDECO.
- Bustamante, E. (ed.) (2008): Alternativas en los medios de comunicación digitales. Barcelona: Gedisa.
Bustamante, E. (ed.) (2011): La industrias culturales audiovisuales e Internet. Tenerife: IDECO
- Consell de l’Audiovisual de Catalunya (2011): Informe de l’audiovisual de Catalunya 2009. Barcelona: CAC.
- Consell de l’Audiovisual de Catalunya (2012): Informe de l’audiovisual de Catalunya 2010. Barcelona: CAC.
- Casero-Ripollés, A. (2010): “Prensa en Internet: nuevos modelos de negocio en el escenario de la convergencia”, El profesional de la información, 19 (6), p. 595-601.
- Díaz Nosty, B. (dir. ) (2006): Tendencias’06. Medios de comunicación. El año de la televisión. Madrid: Fundación Telefónica.
- Asociación de la Prensa de Madrid (2012): Informe de la profesión periodística 2012. Madrid: APM.
- Herrero, J. C. (coord.) (2010): Materiales para la innovación en Estructura de la Comunicación. Madrid: Universitas.
- Marcel, F. (2011): Cultura mainstream. Madrid: Taurus.
- Moragas, M. de et al. (eds.) (2007): Informe de la comunicació a Catalunya 2005-2006. Barcelona: Publicacions de la UAB.
- Moragas, M. de et al. (eds.) (2009): Informe de la comunicació a Catalunya 2007-2008. Barcelona: Publicacions de la UAB.
- Moragas, M. de et al. (eds.) (2011). Informe de la comunicació a Catalunya 2009-2010. Barcelona: Publicacions de la UAB.
- Pérez Tornero, J. M et al (2008): Alternativas a la televisión actual. Barcelona: Gedisa.
- Riambau, E. (2011): Hollywood en la era digital. Madrid: Cátedra.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Carpeta premsa

Carpeta de premsa: integrada per les notícies d’actualitat sobre la matèria de l’assignatura.
Temps orientatiu: 1 hora
Fonts d’informació: consulta dels principals diaris d’informació general (El País, El Mundo, La Vanguardia…)

Grupal 5%
2 1 Debats

Debats, orientats i dirigits pel professor, sobre diferents aspectes relacionats amb l’estructura i dinàmiques del sistema comunicatiu.
Temps orientatiu: 2 hores.
Fonts d’informació: dossier de lectures preparat pel professorat de l’assignatura i fonts cercades per l'alumnat.

Individual 10%
3 1 Exàmens pràctics

El professorat plantejarà diversos textos relacionats amb el temari de l'assignatura que seràn d'obligada lectura. Un cop llegit cada text, l'alumnat haurà de respondre a preguntes relacionades amb el contingut del text mitjançant una prova escrita que es durà a terme a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura.

Individual 10%
4 2 Carpeta premsa

Carpeta de premsa: integrada per les notícies d’actualitat sobre la matèria de l’assignatura.
Temps orientatiu: 1 hora
Fonts d’informació: consulta dels principals diaris d’informació general (El País, El Mundo, La Vanguardia…)

Grupal 5%
5 2 Debats

Debats, orientats i dirigits pel professor, sobre diferents aspectes relacionats amb l’estructura i dinàmiques del sistema comunicatiu.
Temps orientatiu: 2 hores.
Fonts d’informació: dossier de lectures preparat pel professorat de l’assignatura i fonts cercades per l'alumnat.

Individual 10%
6 2 Exàmens pràctics

El professorat plantejarà diversos textos relacionats amb el temari de l'assignatura que seràn d'obligada lectura. Un cop llegit cada text, l'alumnat haurà de respondre a preguntes relacionades amb el contingut del text mitjançant una prova escrita que es durà a terme a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura.

Individual 10%
7 1-2 Exàmen teòric

Es durà a terme mitjançant la realització d’exercicis parcials tipus test a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura. Durant el curs es realitzaran 2 exercicis parcials amb el següent contingut:
Examen parcial 1: temes 1, 2 i 3
Examen parcial 2: temes 4, 5 i 6
Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 en cada exercici per fer mitjana.
Per realitzar cada exercici els alumnes tindran un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada). L’elecció de la franja dependrà exclusivament del professorat i aquesta podrà programar-se en dissabte si fóra necessari.

Individual 40%
8 1-2 Treball Treball mitjans de comunicació: Anàlisi d'un mitjà de comunicació. Individual 10

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen La reavaluació es durà a terme mitjançant el procediment de l’examen teòric. Es durà a terme mitjançant la realització d’exercicis parcials tipus test a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura. L'alumnat s'haurà de presentar de l'exercici o exercicis parcials no superats amb el següent contingut:
Exercici parcial 1: temes 1, 2 i 3
Exercici parcial 2: temes 4, 5 i 6
Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 en cada exercici per fer mitjana.
Per realitzar cada exercici els alumnes tindrà un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).
100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen teòric o treball escrit Aquest consistirà en examen escrit. Els continguts de la prova inclouran tant el temari teòric com el temari pràctic de l’assignatura. 100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Aquest consistirà en examen escrit. Els continguts de la prova inclouran tant el temari teòric com el temari pràctic de l’assignatura. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)