Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
0 1-2-3 Classes magistrals  Per tal de ser avaluat, l’estudiant ha d’acreditar la seva assistència íntegra a les sessions presencials específicament vinculades a les activitats avaluables. En cas contrari, la nota final de la carpeta d’aprenentatge serà NP (0). L’assistència s’acreditarà a través del full de registre tutelat i validat per la docent.
Tan sols s’avisarà, en iniciar el bloc temàtic i amb antelació suficient, de la necessitat de preparar les lectures i els materials. En cap cas es precisarà el dia concret en què es preveu realitzar les diferents activitats, que estaran subjectes al devenir del curs.
Individual ---
1 1-2-3 Examen o treball escrit: Qüestionaris conceptuals i/o comprensius

Consisteix en un o més qüestionaris conceptuals i/o comprensius de caràcter teòric que l’estudiant ha de dur a terme de manera individual a l’aula a partir del treball autònom no presencial previ de lectura de textos i preparació dels materials del curs indicats per la docent.

Individual NO 10%
2 1-2 Activitat d’aplicació: Cobertura i tractament mediàtic d’un tema d’opinió pública

Consisteix en analitzar de manera comparada la cobertura i tractament mediàtic d’alguns temes d’opinió pública seleccionats pel professor. Aquesta activitat de caràcter teòrico-pràctic es realitza en grup fora de l’aula, però comporta una part presencial en què la docent fixa els grups i la data d’entrega, distribueix els temes i mitjans a analitzar, i precisa les pautes d’anàlisi i el format del document a lliurar. 

Grupal NO 20%
3 2-3 Carpeta d’aprenentatge: L’observació i la gestió de l’opinió pública

Aquesta carpeta d’aprenentatge la conformen els resultats d’un treball en grup continu durant la darrera part del curs.
L’estudiant haurà de dur a terme una anàlisi crítica de diversos textos escrits i/o audiovisuals seleccionats pel professor on s’abordin qüestions relatives a l’observació i la gestió de l’opinió pública.
A partir d’aquest treball autònom de l’estudiant es plantejaran, al llarg de diverses sessions, exercicis de caràcter teòrico-pràctic a resoldre en grup, dins o fora de l’aula. S’avaluaran exclusivament els resultats dels exercicis duts a terme pel grup. 

Grupal NO 20%
4 1-2-3 Examen teòric-pràctic

L’examen, de caràcter teòrico-pràctic, comprèn preguntes de tipus conceptual (30%) i de tipus comprensiu i/o analític (20%).
Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura. Això inclou tant els continguts de les activitats d’avaluació com els de la resta d’activitats formatives realitzades a l’aula (classes magistrals, col·loquis, seminaris, treball en grup) o adreçades a l’aprenentatge autònom i/o tutelat dels estudiants fora de l’aula a partir de les lectures i els textos audiovisuals recomanats al llarg del curs.
L’examen es realitzarà en el període oficial d’exàmens del primer semestre i s’avaluarà del 0 al 10. És imprescindible aprovar-lo amb una puntuació mínima de 5 sobre 10 per fer la suma de l’avaluació contínua. En cas d’obtenir una nota inferior a la puntuació mínima o un NP el resultat de l’avaluació final serà SUSPENS amb la nota corresponent de l’examen.
S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòrico-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova.
No s'acceptara cap mena de treball com a alternativa d'avaluació.

Individual 50%

 


Normativa per a les activitats avaluables realitzades en grup (Activitat d’aplicació i Carpeta d’aprenentatge):
- Un cop lliurada i avaluada pot requerir-se als estudiants l’exposició oral i/o la prova escrita dels resultats o del procés
d’elaboració, individualment o en grup.
- No s’admetran, a efectes d’avaluació, entregues fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus
de treball alternatiu i/o de recuperació.
- La puntuació mínima per superar el taller és un 5. S’aplicaran els criteris
d’avaluació generals per a treballs i/o exposicions i per a pràctiques, especialment en quant a l’activitat d’aplicació del
coneixement adquirit. El nivell d’exigència dels indicadors específics d’avaluació de l’activitat (estructuració i coherència
textual, correcció formal i lingüística, documentació, conceptualització i aplicació analítica, aportacions pròpies) serà
concretat per la docent en encarregar el treball.
- L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única.
Consulteu els casos en que és obligatòria.

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen teòrico-pràctic escrit Els estudiants amb una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5 sobre 10 podran acollir-se a una convocatòria de reavaluació en la data programada per l’Escola Superior de Relacions Públiques i dins el mateix semestre en el que s’ha impartit la docència.
La reavaluació es farà sobre la totalitat de l’assignatura a través d’un examen teòrico-pràctic amb preguntes conceptuals i de tipus comprensiu (70%) i exercicis d’aplicació analítica (30%).  Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura.
L’examen s’avaluarà del 0 al 10. La puntuació mínima per a aprovar és de 5 sobre 10.
S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòrico-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova. 
No s'acceptaran cap mena de treball com a alternativa d'avaluació.
100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen teòric-pràctic

EXAMEN FINAL TEÒRICO-PRÀCTIC amb preguntes conceptuals i de tipus comprensiu (70%), i exercicis d'aplicació analítica (30%). Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura.
L’examen s’avaluarà del 0 al 10. La puntuació mínima per a aprovar és de 5 sobre 10.
S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòrico-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova. 
No s'acceptaran cap mena de treball com a alternativa d'avaluació.

100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen teòric-pràctic

EXAMEN FINAL TEÒRICO-PRÀCTIC amb preguntes conceptuals i de tipus comprensiu (70%), i exercicis d'aplicació analítica (30%). Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura.
L’examen s’avaluarà del 0 al 10. La puntuació mínima per a aprovar és de 5 sobre 10.
S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòrico-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova. 
No s'acceptaran cap mena de treball com a alternativa d'avaluació.

100%