Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.- Definir i construir una visió crítica del fenomen de l’opinió pública en el marco de la comunicació social.  X X   X  
OG2.- Comprendre i avaluar críticament la influencia dels diferents actors (esp. mitjans de comunicació i agents polítics) en la configuració de l’opinió pública segons els models d’interrelació i /o context socio-històrics. X  X  X X
OG3.- Conèixer i avaluar críticament les diferents tècniques d’observació i gestió de l’opinió pública i el seu valor instrumental (tractament periodístic i repercussió polític-social).  X X  X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.- Identificar i avaluar críticament les diferents definicions del concepte d’opinió pública. X    
OE2.- Identificar els conceptes bàsics de la interacció social (opinions, actituds, creences i valors) i els diferents agrupaments socials (individu, grup, públic).  X    
OE3.- Comprendre els processos de formació de l’opinió pública com a fenòmens que es generen en un context determinat i condicionant (temps, agents, relacions socials, interessos i necessitats).  X    
OE4.- Conèixer les diferents teories de l’opinió pública d’acord a les dues tradicions d’estudi (clàssica i empírica) i el context històric on s’emmarquen.  X    
2 OE5- Identificar els actors que intervenen en la creació de l’opinió pública.    X  
OE6.- Comprendre els diferents models d’interrelació entre institucions, mitjans i ciutadania.    X  
OE7.- Analitzar la influència dels mitjans de comunicació, les relacions públiques i els grups polítics o empresarials en la configuració de l'opinió pública i l'establiment de l'agenda segons els models d'interrelació o contextos.    X  
OE8.- Desenvolupar una actitud d'atenció crítica permanent envers l'actualitat informativa, l'opinió publicada i els valors vigents en la comunicació social.    X  
OE9.- Identificar les principals aportacions de les noves tecnologies en la creació d'opinió pública.      
OE10- Avaluar críticament els resultats obtinguts i el treball realitzat, tant propi com dels companys; analitzar i sintetitzar la informació bàsica sobre un tema a partir de textos escrits i exposicions orals de caràcter teòric; analitzar qüestions relacionades amb l'opinió pública a través de l'observació de casos; treballar en equip.    X  
3 OE11.- Conèixer i avaluar críticament les diferents tècniques d’observació de l’opinió pública, i el seu valor  instrumental (tractament periodístic i repercussió polític-social).      X
OE12.- Comprendre el mètode d'investigació demoscòpica, les seves aplicacions i les seves limitacions.     X
OE13.- Conèixer les principals fonts d'informació estadística i els estudis d'opinió més rellevants.     X
OE14.- Saber avaluar críticament tant els resultats de les enquestes d'opinió com el tractament i la funcionalitat de la seva publicació.      X
OE15.- Conèixer i comprendre els diferents procediments de comunicació empresarial o institucional destinats a la gestió de l'opinió pública.      X
OE16.- Conèixer i comprendre els processos de deliberació pública de la ciutadania en el context actual.      X
OE17.- Avaluar críticament els resultats obtinguts i el treball realitzat, tant propi com dels companys; analitzar i sintetitzar la informació bàsica sobre un tema a partir de textos escrits i exposicions orals de caràcter teòric; analitzar qüestions relacionades amb l'opinió pública a través de l'observació de casos; treballar en equip.      X