Metodologia i organització general

L’assignatura s’organitza en tres blocs docents d’estructura similar. Tots ells s’obren amb una sessió de contrast d’expectatives en la que es fixen els objectius del bloc i es planifiquen les activitats a realitzar. Cada bloc es tanca amb una doble sessió de treball: per una banda, la compilació de la Carpeta d’ aprenentatge en la que es reuneixen i s’avaluen els materials del bloc individualment, i per una altra banda, la realització d’un Seminari destinat a resoldre dubtes en dinàmica de aprenentatge cooperatiu.

Les sessions presencials de cada bloc varien en número i tipus en funció del contingut, tot i que totes elles compten amb classes magistrals i activitats d’aplicació, i en menor mesura, amb col·loquis o conferències.

Per a les pràctiques i activitats d’aplicació, els estudiants seran distribuïts pel professor en diverses agrupacions de treball: o bé en petits grups de treball  (PGT, entre 6 i 8 estudiants) o bé combinacions majors d’aquests grups (GT, entre 12 i 14 estudiants). Per a cada agrupació es preveu una assignació de rols específica, amb la finalitat de garantir-ne l’operativitat.
Objectius vinculats a la metodologia de treball (competències genèriques):
Són objectius transversals de l’assignatura, és a dir, comuns als tres blocs.
1. Avaluar críticament els resultats obtinguts i el treball realitzat, tant el propi com el dels companys.
• Sessions de contrast d’expectatives i seminaris, realització de la carpeta d’ aprenentatge,i dinàmiques de coavaluació i autoavaluació d’activitats d’aplicació.
2. Analitzar i sintetitzar la informació bàsica sobre un tema a partir de textos escrits i exposicions orals de caràcter teòric.
• Classes magistrals a càrrec del professor, conferències a càrrec de professionals del sector (activitats avaluables vinculades), exposicions a càrrec de companys (amb activitats de coavaluació) i lectures obligatòries o recomanades amb els seus corresponents guions d’activitats (incloses en la carpeta d’ aprenentatge).
3. Analitzar qüestions relacionades amb l’opinió pública a través de l’observació de casos
• Col·loquis inicials promoguts pels estudiants entorn a l’anàlisi de l’actualitat informativa; activitats d’aplicació destinades a l’observació de les diverses definicions d’opinió pública, l’anàlisi de casos rellevants d’interacció entre mitjans de comunicació i agents socials i polítics, o l’anàlisi crític de projectes i informes o, formes de publicació d’enquestes o resultats de la medició de l’opinió pública. 
4. Treball en equip
El treball en equip és una constant del curs, ja que es basa en una metodologia d’aprenentatge cooperatiu des de les sessions inicials i finals de contrast d’expectatives i seminaris, al conjunt d’activitats d’aplicació, pràctiques, col·loquis  i altres  dinàmiques de coavaluació i autoavaluació.