PLA DOCENT
Assignatura Sistemes d'Organització Política i Administrativa Codi 361817
Matèria M14. Marc Teòric de les Ciències Polítiques vinculats a les RRPP. Format docència E
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Prof. E. Casajoana Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn  
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 13-14

 

Data de creació: 01/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 12/06/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013

Metodologia i organització general

Conèixer les bases de la política i de l’organització política administrativa és bàsic per al desenvolupament de la nostra vida cívica, social i professional. Coneixerem el paper de l´Estat, dels partits polítics i dels moviments socials en el sistema i veurem com afronten avui la realitat social.
La comunicació política té una influència indiscutible en aquest entorn, on les relacions públiques en són una peça clau per transmetre i rebre el discurs polític i establir vincles de relació.

Aprofundirem en el funcionament de l´entorn polític i administratiu més immediat, per saber com són i com actuen les administracions Locals, l’Autonòmica catalana, i l´Estat espanyol, a més d’efectuar una introducció a la natura i funcionament de la Unió Europea.

Aquest curs s'imparteix de forma semi-presencial, amb una setmana intensiva de classes diàries del dilluns 16 al divendres 20 de desembre de 2013, de 16 h a 18 h, i de 18.15h a 20h, excepte divendres que finalitzaran a les 19.15h. La resta del curs s'impartirà online i a través de la comunicació electrònica. Al llarg del curs acadèmic, la professora restarà a disposició dels estudiants, mantenint-hi una comunicació dinàmica i personalitzada.

Són necessàries tant l’assistència a les sessions presencials com la participació activa a l'espai virtual de l'assignatura, a la Intranet de l'Escola. Per tal d'afavorir l'aprenentatge, és molt important compartir a la Intranet qualsevol dubte o qüestió sobre els materials de lectura o la realització de les pràctiques que conformen l’avaluació continuada.

Per a l'estudi de cada secció del temari, la professora publicarà a l’Aula Virtual una introducció per facilitar la comprensió de les lectures, i donarà indicacions específiques per a la realització de cada pràctica proposada. L'estudiant haurà d'enviar les seves pràctiques a la bústia electrònica de la professora. L'assistència a classe és necessària i la participació en els casos és un element bàsic en l’avaluació.


Temari
Bloc 1 Títol: Sistemes d’organització política. Partits polítics i opinió pública

1.1. Sistemes  d’organització  política.
Principals teòrics de la Ciència Política. Ideologies. Política i sistema polític. Història dels sistemes polítics. Claus de la democràcia i la dictadura: Governabilitat, Estat i sistema electoral.
1.2. Partits  polítics i altres organitzacions.
El concepte de partit polític. Tipologia dels partits polítics i dels sistemes de partits. Els moviments socials. Organitzacions No Governamentals (ONG). Organitzacions internacionals.
1.3. Comunicació política i opinió pública.    
Aproximació als conceptes de comunicació política i opinió pública. Efectes dels mitjans de comunicació  en l’opinió pública. Màrqueting polític. La importància de la imatge, els símbols, la TV i les xarxes socials.

Bloc 2 Títol: Teoria de l’Administració Pública. Sistema polític d'Espanya

2.1. El sistema administratiu en general.
Definició i abast de l’administració publica. L’administració pública i el sistema polític. Evolució històrica. Funcions de les administracions públiques.
2.2. El sistema polític d'Espanya.
La Constitució. La divisió de poders. Les Corts Generals. El Govern. Les Comunitats Autònomes.

Bloc 3 Títol: Sistema polític de Catalunya i organització territorial

3.1. El sistema polític de Catalunya.
L’autonomia i les competències de la Generalitat. El Parlament de Catalunya. El Consell Executiu.
L´ Administració de la Generalitat de Catalunya. L’estatut i el finançament.
3.2. L’organització territorial i els ens locals de Catalunya.
L’organització territorial i els ens locals. El subsistema local. La seva configuració. Les estructures polítiques i administratives.

Bloc 4 Títol: Introducció a la Unió Europea

4. La Unió Europea.
4.1. Els tractats.
4.2. El sistema institucional. El sistema normatiu. El sistema jurisdiccional.
4.3. Les competències de la Unió.  El mercat interior.  La Unió econòmica i monetària.
4.4. Les polítiques sectorials de la Unió Europea.
4.5. L'espai de llibertat, seguretat i justícia.
4.6. La política exterior de la Unió Europea.


Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
 C6  Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C6
OG1.- L’alumne analitzarà la base científica i històrica dels sistemes de l’organització política de les democràcies actuals.   X  X
OG2.- S’esforçarà per reconèixer i analitzar els sistemes polítics que ens afecten com a ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.  X X
OG3.- Analitzarà i compararà els sistemes administratius de Catalunya, Espanya i Europa.  X X
OG4.- Reconeixerà les formes de relació entre els ciutadans i el sistema polític i la seva aplicació als camps de la Publicitat i les RR. PP.  X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- L’alumne s’esforçarà per conèixer les bases del sistema polític espanyol. X  X     
OE2.-Entendrà els partits polítics i organitzacions afins. X X    
2 OE3.-Comprendrà la interacció entre la comunicació de masses i la política.        X
OE4.-Identificarà les bases del sistema administratiu espanyol.    X   
3 OE5.-Analitzarà les interaccions institucionals a l’Administració espanyola.    X   
OE6.-Analitzarà el sistema polític de Catalunya.    X  X X
OE7.-Analitzarà la organització administrativa i ens territorials a Catalunya.   X X  X 
4 OE8.-Adquirirà una visió global de la UE i les seves principals institucions.   X X
OE9.-Reconeixerà les principals polítiques europees.   X X  

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4
Total: 150 30 50 50 20

 

Activitats formatives del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 2 B.1) Activitats d’aplicació 1 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 14
A.2) Col·loquis 5 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 5    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 2            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Activitats formatives del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 2 B.1) Activitats d’aplicació 2 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 21
A.2) Col·loquis 7 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 10    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 6            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Activitats formatives del Bloc 3
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 2 B.1) Activitats d’aplicació 2 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 21
A.2) Col·loquis 7 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 10    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 6            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Activitats formatives del Bloc 4
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total Tipus A Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total Tipus B Sub Tipologies Treball tutelat Total Tipus C Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total Tipus D
A.1) Classes magistrals 1 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 9
A.2) Col·loquis 4 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 4    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 1            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

Fonts d'informació

ARAGÓN REYES, MANUEL, i d’altres (2000). Derecho Constitucional: Constitución, Tribunal Constitucional, Derechos fundamentales, partidos políticos, régimen electoral y organización general del Estado. Madrid. Editorial McGraw Hill.
ARTOLA, MIGUEL (1991). Partidos y programas políticos. Madrid. Editorial Alianza.
BEYME, KLAUS von (1995). Los partidos políticos en las democracias occidentales. La clase política en el Estado de partidos. Madrid. Editorial Alianza.
CAMINAL BADIA, MIQUEL (Coordinador),  (2007, 3ª Edició),  Manual  de Ciència Política. Madrid. Editorial Tecnos.
CASTELLS, MANUEL (2010) Comunicació i poder. Barcelona. Editorial UOC.
CASTRO, ROMÁN (Coordinador),  (1995), Temas clave de Ciencia Política. Barcelona, Ediciones Gestión 2000.
COSTA BONINO, LUIS (1994), Manual de Marketing Político. www.costabonino.com.
COURTY, GUILLAUME  i GUILLAUME DEVIN (2005). La construction européenne. París, França: Editorial La Découverte.
DIEZ MORENO, FERNANDO (2009), Manual de Derecho de la Unión Europea. Adaptado al Tratado de Lisboa. Navarra. Editorial Aranzadi.
MOLAS, ISIDRE (2005), Derecho constitucional. Madrid. Editorial Tecnos.
PASTOR, MANUEL, (Coordinador) (1994), Fundamentos de Ciencia Politica. Madrid, McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Codi ètic: La participació a l’avaluació continuada suposa el reconeixement i acceptació del següent  codi ètic:
  -Les pràctiques són personals, per tant, la seva resolució és estrictament individual. Això no exclou el treball en grup quant a la fase prèvia de discussió del contingut de l’activitat, però sí exigeix el lliurament d’una activitat individual i diferenciada, en quant al fons i a la forma. 
   -Molt important: El lliurament d’una activitat d’avaluació continuada copiada o duplicada d’un altre(s) estudiant(s) pertanyent(s) al mateix grup, o a un altre, comportarà la consideració de l’activitat com a suspesa per a tots els estudiants implicats.
  -En la preparació de les pràctiques, està totalment prohibit fer una còpia literal (“copiar i enganxar”) de continguts extrets de fonts d’informació d’Internet o de qualsevol altre tipus de font. En canvi, és del tot recomanable fer consultes prèvies d’altres fonts per contrastar dades, aprofundir en conceptes, descobrir noves idees, etc.
  -En cas d’utilització d’informació secundària, cal indicar, a peu de pàgina, les fonts utilitzades en forma de referència bibliogràfica (tot afegint l’adreça de la Web, si la informació prové d’Internet). A més, és imprescindible explicar amb pròpies paraules les idees extretes de les fonts consultades.

  Els estudiants que desitgin millorar la qualificació obtinguda a l’avaluació continuada poden optar per la realització de l’examen final.
  En aquest cas, la qualificació final de l’assignatura serà la que sorgeixi de l’encreuament de la nota de l’avaluació continuada amb la nota de l’examen final. Així, la nota final podrà ser igual, inferior o superior a la prèviament obtinguda a l’avaluació continuada.

  ---
  Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.

 • La puntuació mínima per superar cadascuna de les activitats formatives és un 5 sobre 10.
 • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-4 Assistència i participació a classe i a l’Aula Virtual (20% nota)

L’assistència i participació a classe compta pel 20% de la nota de l’avaluació continuada.

Individual 20%
2 1

Pràctica: activitat d’aplicació 1 - dates: Del dilluns 13 fins al dilluns 20 de gener de 2014.
 (Intervencions al debat virtual al fòrum de l’Aula Virtual)-

La primera pràctica és una prova de seguiment que busca incentivar una participació activa per part dels estudiants. Permet repassar el contingut de les lectures i materials i reflexionar sobre les idees i conceptes fonamentals. Aquesta reflexió informada ha de servir per solidificar els coneixements a partir d’un debat online moderat per la professora.

Individual 20%
3 2 Pràctica: activitat d’aplicació 2 - data límit: diumenge, 23 de febrer de 2014.

A la segona pràctica, l’estudiant escriurà un petit assaig responent a les preguntes plantejades per la professora, relacionant els seus arguments amb les lectures del curs i les reflexions que ha desenvolupat a partir dels materials. Es valoraran els coneixements de l’assignatura, la capacitat d’anàlisi i comprensió, de contextualització i de síntesi.

Individual 20%
4 3 Pràctica: activitat d’aplicació 3 - data límit: Diumenge, 23 de març de 2014.

La tercera pràctica consisteix en un petit treball de recerca a partir d’un supòsit real a l’Administració catalana. L’estudiant aplicarà els coneixements adquirits a partir de les lectures i materials. Es valoraran la capacitat d’anàlisi i comprensió, la claredat en l’exposició i la coherència dels plantejaments.

Individual 20%
5 4 Pràctica: activitat d’aplicació 4- data límit: Diumenge 27 d’abril de 2014.

La quarta i última pràctica requereix desenvolupar un exercici basat en l’anàlisi de contingut de diferents documents sobre el funcionament de la Unió Europea. Es consideraran la capacitat de comprensió i anàlisi, la vinculació de l’exercici amb els continguts del curs, la capacitat de síntesi i el sentit comú. L’enunciat de la pràctica n’explicarà els detalls.

Individual 20%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen escrit presencial -L’examen final inclourà 4 preguntes teòriques, una per bloc, referents a tots els continguts de l’assignatura. No hi haurà exercicis pràctics.
-No és permès de consultar cap tipus de material per a la realització de l’examen final.
-No es faran exàmens orals.
100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen escrit presencial

En bona lògica, aquest examen es correspon, per criteris de coherència pedagògica i metodològica, amb la tipologia de les proves d’avaluació continuada de l’assignatura ja exposades. L’examen tindrà una durada de dues hores.

-L’examen final inclourà 4 preguntes teòriques, una per bloc, referents a tots els continguts de l’assignatura. No hi haurà exercicis pràctics.
-No és permès de consultar cap tipus de material per a la realització de l’examen final.
-No es faran exàmens orals.

100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen escrit presencial

-L’examen final inclourà 4 preguntes teòriques, una per bloc, referents a tots els continguts de l’assignatura. No hi haurà exercicis pràctics.
-No és permès de consultar cap tipus de material per a la realització de l’examen final.
-No es faran exàmens orals.

100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)