Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Codi ètic: La participació a l’avaluació continuada suposa el reconeixement i acceptació del següent  codi ètic:
  -Les pràctiques són personals, per tant, la seva resolució és estrictament individual. Això no exclou el treball en grup quant a la fase prèvia de discussió del contingut de l’activitat, però sí exigeix el lliurament d’una activitat individual i diferenciada, en quant al fons i a la forma. 
   -Molt important: El lliurament d’una activitat d’avaluació continuada copiada o duplicada d’un altre(s) estudiant(s) pertanyent(s) al mateix grup, o a un altre, comportarà la consideració de l’activitat com a suspesa per a tots els estudiants implicats.
  -En la preparació de les pràctiques, està totalment prohibit fer una còpia literal (“copiar i enganxar”) de continguts extrets de fonts d’informació d’Internet o de qualsevol altre tipus de font. En canvi, és del tot recomanable fer consultes prèvies d’altres fonts per contrastar dades, aprofundir en conceptes, descobrir noves idees, etc.
  -En cas d’utilització d’informació secundària, cal indicar, a peu de pàgina, les fonts utilitzades en forma de referència bibliogràfica (tot afegint l’adreça de la Web, si la informació prové d’Internet). A més, és imprescindible explicar amb pròpies paraules les idees extretes de les fonts consultades.

  Els estudiants que desitgin millorar la qualificació obtinguda a l’avaluació continuada poden optar per la realització de l’examen final.
  En aquest cas, la qualificació final de l’assignatura serà la que sorgeixi de l’encreuament de la nota de l’avaluació continuada amb la nota de l’examen final. Així, la nota final podrà ser igual, inferior o superior a la prèviament obtinguda a l’avaluació continuada.

  ---
  Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.

 • La puntuació mínima per superar cadascuna de les activitats formatives és un 5 sobre 10.
 • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-4 Assistència i participació a classe i a l’Aula Virtual (20% nota)

L’assistència i participació a classe compta pel 20% de la nota de l’avaluació continuada.

Individual 20%
2 1

Pràctica: activitat d’aplicació 1 - dates: Del dilluns 13 fins al dilluns 20 de gener de 2014.
 (Intervencions al debat virtual al fòrum de l’Aula Virtual)-

La primera pràctica és una prova de seguiment que busca incentivar una participació activa per part dels estudiants. Permet repassar el contingut de les lectures i materials i reflexionar sobre les idees i conceptes fonamentals. Aquesta reflexió informada ha de servir per solidificar els coneixements a partir d’un debat online moderat per la professora.

Individual 20%
3 2 Pràctica: activitat d’aplicació 2 - data límit: diumenge, 23 de febrer de 2014.

A la segona pràctica, l’estudiant escriurà un petit assaig responent a les preguntes plantejades per la professora, relacionant els seus arguments amb les lectures del curs i les reflexions que ha desenvolupat a partir dels materials. Es valoraran els coneixements de l’assignatura, la capacitat d’anàlisi i comprensió, de contextualització i de síntesi.

Individual 20%
4 3 Pràctica: activitat d’aplicació 3 - data límit: Diumenge, 23 de març de 2014.

La tercera pràctica consisteix en un petit treball de recerca a partir d’un supòsit real a l’Administració catalana. L’estudiant aplicarà els coneixements adquirits a partir de les lectures i materials. Es valoraran la capacitat d’anàlisi i comprensió, la claredat en l’exposició i la coherència dels plantejaments.

Individual 20%
5 4 Pràctica: activitat d’aplicació 4- data límit: Diumenge 27 d’abril de 2014.

La quarta i última pràctica requereix desenvolupar un exercici basat en l’anàlisi de contingut de diferents documents sobre el funcionament de la Unió Europea. Es consideraran la capacitat de comprensió i anàlisi, la vinculació de l’exercici amb els continguts del curs, la capacitat de síntesi i el sentit comú. L’enunciat de la pràctica n’explicarà els detalls.

Individual 20%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen escrit presencial -L’examen final inclourà 4 preguntes teòriques, una per bloc, referents a tots els continguts de l’assignatura. No hi haurà exercicis pràctics.
-No és permès de consultar cap tipus de material per a la realització de l’examen final.
-No es faran exàmens orals.
100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen escrit presencial

En bona lògica, aquest examen es correspon, per criteris de coherència pedagògica i metodològica, amb la tipologia de les proves d’avaluació continuada de l’assignatura ja exposades. L’examen tindrà una durada de dues hores.

-L’examen final inclourà 4 preguntes teòriques, una per bloc, referents a tots els continguts de l’assignatura. No hi haurà exercicis pràctics.
-No és permès de consultar cap tipus de material per a la realització de l’examen final.
-No es faran exàmens orals.

100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen escrit presencial

-L’examen final inclourà 4 preguntes teòriques, una per bloc, referents a tots els continguts de l’assignatura. No hi haurà exercicis pràctics.
-No és permès de consultar cap tipus de material per a la realització de l’examen final.
-No es faran exàmens orals.

100%