Temari
Bloc 1 Títol: Sistemes d’organització política. Partits polítics i opinió pública

1.1. Sistemes  d’organització  política.
Principals teòrics de la Ciència Política. Ideologies. Política i sistema polític. Història dels sistemes polítics. Claus de la democràcia i la dictadura: Governabilitat, Estat i sistema electoral.
1.2. Partits  polítics i altres organitzacions.
El concepte de partit polític. Tipologia dels partits polítics i dels sistemes de partits. Els moviments socials. Organitzacions No Governamentals (ONG). Organitzacions internacionals.
1.3. Comunicació política i opinió pública.    
Aproximació als conceptes de comunicació política i opinió pública. Efectes dels mitjans de comunicació  en l’opinió pública. Màrqueting polític. La importància de la imatge, els símbols, la TV i les xarxes socials.

Bloc 2 Títol: Teoria de l’Administració Pública. Sistema polític d'Espanya

2.1. El sistema administratiu en general.
Definició i abast de l’administració publica. L’administració pública i el sistema polític. Evolució històrica. Funcions de les administracions públiques.
2.2. El sistema polític d'Espanya.
La Constitució. La divisió de poders. Les Corts Generals. El Govern. Les Comunitats Autònomes.

Bloc 3 Títol: Sistema polític de Catalunya i organització territorial

3.1. El sistema polític de Catalunya.
L’autonomia i les competències de la Generalitat. El Parlament de Catalunya. El Consell Executiu.
L´ Administració de la Generalitat de Catalunya. L’estatut i el finançament.
3.2. L’organització territorial i els ens locals de Catalunya.
L’organització territorial i els ens locals. El subsistema local. La seva configuració. Les estructures polítiques i administratives.

Bloc 4 Títol: Introducció a la Unió Europea

4. La Unió Europea.
4.1. Els tractats.
4.2. El sistema institucional. El sistema normatiu. El sistema jurisdiccional.
4.3. Les competències de la Unió.  El mercat interior.  La Unió econòmica i monetària.
4.4. Les polítiques sectorials de la Unió Europea.
4.5. L'espai de llibertat, seguretat i justícia.
4.6. La política exterior de la Unió Europea.