PLA DOCENT
Taller L’art contemporani com inspiració de les imatges publicitàries actuals Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. J. Llacuna Coneixements
previs recomanats
Els propis dels estudiants de secundaria en matèria d’història de l’art. Torn Únic
Descripció general del taller

Es pretén fer un repàs per la història de l’art contemporani, especialment la pintura, per veure com aquestes manifestacions han inspirat bona part de les imatges utilitzades a la publicitat actual. Parlarem de l’art del segle XX i XXI a partir de Marcel Duchamp i els dadaistes, les “vanguardies històriques”, l’informalisme, el “pop-art” fins l’art “postmodern” i la deconstrucció (art “basura”, ecologisme artístic, etc.). Es pretén que els alumnes  descobreixin les característiques fonamentals d’aquets moviments i notin la seva presència a la imatge publicitària actual.

Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU

 

Data de creació: 22/03/2013
Data darrera actualització i seguiment: 12/06/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.- Característiques generals de l’art (pintura) del s. XX i XXI. El seu “utilitarisme” i el trencament amb l’art “clàssic”. Pot suggerir un art amb conceptes “pedagògics”? A qui cal ensenyar ? No ha estat moltes vegades l’art utilitzat com mecanisme propagandístic ?  

Tema 2.- Les estructures bàsiques de l’art contemporani: utilitat, significació, trets elementals, capacitat comunicativa, transmissió emocional, codis, estètica i “anti-estètica”. La repercussió a les modificacions de les conductes dels receptors.

Tema 3.- L’art de la publicitat “sostenible”. Art/publicitat com a demanda “ecològica”. Deconstructivisme. (Aquesta sessió es realitzarà amb l’arquitecte/ergònem  Sr. Antoni Bustamante de l’ONU de Ginebra) 

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne coneixerà els trets característics de l’art contemporani, identificant les grans  escoles o corrents.  X      X      
OG2.- Identificarà les relacions que hi ha entre les trets essencials de l’art contemporani i la pràctica publicitària a traves de les imatges. X X         X X
OG3.- L’ alumne serà capaç de realitzar un anunci que mantingui les estructures bàsiques de l’art contemporani, a partir de la recerca de la realitat quotidiana.   X  X        
OG4.-Serà capaç de generar formes noves a partir d’estructures artístiques anteriors (deconstructivisme).   X  X     X    
OG5.- Generarà una actitud nova i positiva envers l’art contemporani i desvetllarà l’aportació pràctica dels missatges cap a una repercussió observable. X     X   X  

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4   OG5
1 OE1.-Identificar característiques bàsiques de l’art contemporani (s. XX i XXI) X X      X
OE2.- Identificar i entendre la realitat informativa/publicitària com “inspirada” al llarg del temps per les estructures artístiques contemporànies.  La publicitat no es pot deslligar de les estructures fonamentals de l’art. X X   X  X
OE3.- Realitzar, com a professional de la publicitat, un exercici de creació d’un procés comunicatiu/publicitari que tingui una forta repercussió al receptor.     X  X
OE4.- Realitzar un exercici de “deconstructivisme” per generar noves formes comunicatives a partir d’una situació dinada inicial.     X X
OE5.- Trobar a l’art contemporani i a les seves estructures bàsiques l’argument per arribar a una plena manifestació artística.          X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

http://www.alu.ua.es/r/rlt6/publicidad_y_arte.htm
http://www.elespectador.com/opinion/columna-381015-puede-publicidad-ser-un-arte
http://auladefilosofia.net/2013/01/10/arte-y-publicidad/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=158027
http://algargosarte.lacoctelera.net/post/2009/05/30/el-arte-como-inspiraci-n-la-publicidad-anuncios
http://www.arsfluentes.es/ddiseno/ddiseno-7/documento11.htm
http://ibytes.es/blog_Publicidad_y_arte_urbano.html
http://losarchivosdelviento.blogspot.com.es/2012/05/publicidad-y-arte.html
http://www.psjm.es/El_Barco_del_Arte_Cereceda.pdf
http://artetorreherberos.blogspot.com.es/2011/06/la-influencia-del-arte-en-la-la.html
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_diseno/articulos_pdf/A022.pdf


-BASSAT, L. El libro rojo de la Publicidad, Folio, Barcelona 1994.
-CORONADO, D. La metáfora del espejo. Teoría e Historia del cartel publicitario, Alfar, Sevilla 2002.
-CUARTAS, J. Biografía de El Corte Inglés: la historia de un gigante, Espasa Calpe, Barcelona 1992.
-GARCÍA RUESCAS, F. Historia de la Publicidad y del Arte Comercial en España, Arus, Madrid 2002.
-GOMBRICH, E.H. La Historia del Arte, Phaidon Ediciones, Londres 2008.
-MENSA TORRES, M. Magritte y su huella en la publicidad actual, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona 2005.
-PÉREZ GAULI, J.C. La publicidad como arte y el arte como publicidad, Servicios Publicaciones Universidad Complutense Madrid, Madrid 1998.
-RUPÉREZ, J.L. Maestros del Arte en el Cartel, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Murcia 2004.
-SÁNCHEZ GUZMÁN, J.R. Breve Historia de la Publicidad, Ciencia 3, Madrid 1989.
-SHNEIDER ADAMS, L. Explorar el arte, Blume, Barcelona 2004.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar cadascuna de les activitats formatives és un 5 sobre 10.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Activitat d’aplicació i Classe Expositiva: Recerca material publicitari

Recerca de material publicitari, a traves de tot tipus de presentació identificant els orígens “artístics” dels exemples trobats.

Individual 40%
2 Activitat d’aplicació i Classe Expositiva: Anunci

Realització d’un anunci a partir de imatges i textos publicitaris apareguts qualsevol mitjà de comunicació.

Grupal (2-3 alumnes) 20%
3 Activitat d’aplicació i Classe Expositiva: Recerca indicadors

Recerca de indicadors informatiu/publicitaris a un entorn quotidià i generació posterior un estímul comunicatiu amb capacitat de repercussió sobre els receptors.

Grupal (2-3 alumnes) 20%
4 Activitat d’aplicació:
Performance

Els alumnes realitzaran un procés de “deconstructivisme” sobre una realitat existent (imatge) per arribar a generar imatges noves amb una major capacitat de comunicació i un major estímul comunicatiu.
Aquesta activitat pot programar-se en un espai i horari diferent a l’habitual.

Grupal (2-3 alumnes) 20%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)