Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar cadascuna de les activitats formatives és un 5 sobre 10.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Activitat d’aplicació i Classe Expositiva: Recerca material publicitari

Recerca de material publicitari, a traves de tot tipus de presentació identificant els orígens “artístics” dels exemples trobats.

Individual 40%
2 Activitat d’aplicació i Classe Expositiva: Anunci

Realització d’un anunci a partir de imatges i textos publicitaris apareguts qualsevol mitjà de comunicació.

Grupal (2-3 alumnes) 20%
3 Activitat d’aplicació i Classe Expositiva: Recerca indicadors

Recerca de indicadors informatiu/publicitaris a un entorn quotidià i generació posterior un estímul comunicatiu amb capacitat de repercussió sobre els receptors.

Grupal (2-3 alumnes) 20%
4 Activitat d’aplicació:
Performance

Els alumnes realitzaran un procés de “deconstructivisme” sobre una realitat existent (imatge) per arribar a generar imatges noves amb una major capacitat de comunicació i un major estímul comunicatiu.
Aquesta activitat pot programar-se en un espai i horari diferent a l’habitual.

Grupal (2-3 alumnes) 20%