PLA DOCENT
Taller Gestió del temps personal i social Format docència M
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. N. Codina
Dr. J. V. Pestana
Coneixements
previs recomanats
Assignatura: Psicologia social i del consum Torn Únic
Descripció general del taller En aquest taller s’analitza, es treballa  i es donen eines per a la bona gestió del temps dins del context laboral i de l’esfera de la vida privada. Al final del taller l’alumnat podrà disposar d’una sèrie de coneixements i estratègies que li permetran respondre satisfactòriament a les demandes externes de temps i sense renunciar a la voluntat i necessitat de dirigir el propi temps laboral i personal. En aquest taller es pretén enfortir psicosocialment a l’alumnat, a partir de seva implicació activa i proactiva en l’ús d’estratègies i procediments per a la millora de la gestió del seu temps intrapersonal, relacional i social.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: Ordinador portàtil o similar
Format INTENSIU

 

Data de creació: 01/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 07/06/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

1. Com estructurem i planifiquem el temps.
Els conceptes de temps segons: popular; científics i fàctiques.
Divisió del temps socials: les tipologies al voltant del treball i l’oci.
Registres d’us i consum del temps.
Models de planificació del temps.

2. Fragmentació del temps i unitat de la persona.
Processos de compensació, complementarietat i desplaçament.
Processos d’identitat personal i social .
Negociació del temps personal i social.

3. Actituds en relació a l'ús del temps i estratègies per a millorar la gestió del temps.
Exploració de dificultats en l’ús i gestió del temps.
Controls personals i socials: els lladres de temps i l’autodirecció del temps.
Peticions de consum del temps:
Gestió de reunions.
L’ús d’instruments per a la millora de la gestió del temps.
Estratègies de planificació i organització del temps: el sí, el no, la delegació i la planificació

4. Intervenció psicosocial en els usos del temps.
El temps i les addiccions (treball, oci, xarxes socials), pla d’acció i formació per al benestar personal i social.
El fenomen de la postergació i el domini de certes perspectives temporals
El temps i el context sociocultural: Polítiques d’igualtat d’oportunitats, polítiques de conciliació i polítiques de temps.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-Donar eines per fomentar la consciencia de responsabilitat personal i el respecte interpersonal. X X X         X
OG2.-Conèixer els patrons de comportament en relació a l’ús i consum del temps.   X   X     X
OG3.-Descobrir mecanismes per a la millora de la qualitat de vida. X X     X      
OG4.- Conèixer diferents estils de vida en relació als usos dels diferents temps socials. X X X         X
OG5.-Conèixer las pràctiques i les polítiques de corresponsabilitat, conciliació i WLB. X   X     X X X
OG6.-Donar les eines per tal de que l’alumnat pugui conèixer i millorar l’ús personal i social que l’alumne dóna al seu propi temps.   X X   X     X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5  OG6
1 OE1.- Descobrir diferents maneres d’us del temps. X  X X X X  
OE2.- Conèixer els mecanismes, estratègies i objectius de determinades normes d’us del temps.  X X X X  
OE3- Prendre consciencia dels diferents estils de vida en relació als usos del temps. X X X X  
2 OE4.- Saber millorar  la gestió del temps personal  i social tot considerant el benestar de les persones.   X X X X X
OE5.- Saber detectar les necessitats no explicites de les persones, grups i organitzacions en relació a la gestió del temps. X X X X X X
OE6- Aprendre a detectar els signes de resistència al canvi en la gestió del temps. X X X X X X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Bryant, F. B. & Veroff, J. (2007). Savoring. A new model of positive experience. Mahwah, NJ: LEA.
Durán, Ma.A. (2006): El valor del tiempo, Madrid, Espasa-Calpe.
Duran, M.A. y Rogero, J. (2009). La investigación sobre el uso del tiempo. Madrid: CIS
Neulinger, J. (1986). What am I doing? Nueva York: The Leisure Institute.
Schnabel, U. (2011). Ocio. La felicidad de no hacer nada. Barcelona, Plataforma.
Torns et al. (2011). El temps de treball i el benestar quotidiá. Arxius, 24, 35-46.
Torns, T.; Miguélez F., (coords.) (2006): El Temps de treball: Balanç d’actuacions a la Unió Europea. Barcelona, Consell Econòmic i Social de Barcelona - Regiduria dels Nous Usos Socials del Temps.
Zimbardo, P. (2009). La paradoja del tiempo. Madrid. Paidós.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar cadascuna de les activitats formatives és un 5 sobre 10.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
Durant totes les sessions Classes magistrals

És imprescindible l’assistència i participació activa en totes i cadascuna de les sessions i activitats programades.
La no assistència a una o més sessions, o la no participació en més d’una activitat comporta abandonar el taller i no ser avaluat.

Individual ---
Durant totes les sessions Taula rodona

Exposició d’idees i coneixements a partir de les lectures indicades pel professorat, els continguts treballats a classe i valoració crítica dels autorregistres dels usos del temps.

Individual 40%
Darrera sessió Treball en grup i classe expositiva

Presentació a classe d’un projecte d’optimització gestió del temps personal o social/ (2-3 persones)

Grupal 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)