Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar cadascuna de les activitats formatives és un 5 sobre 10.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
Durant totes les sessions Classes magistrals

És imprescindible l’assistència i participació activa en totes i cadascuna de les sessions i activitats programades.
La no assistència a una o més sessions, o la no participació en més d’una activitat comporta abandonar el taller i no ser avaluat.

Individual ---
Durant totes les sessions Taula rodona

Exposició d’idees i coneixements a partir de les lectures indicades pel professorat, els continguts treballats a classe i valoració crítica dels autorregistres dels usos del temps.

Individual 40%
Darrera sessió Treball en grup i classe expositiva

Presentació a classe d’un projecte d’optimització gestió del temps personal o social/ (2-3 persones)

Grupal 40%