Fonts d'informació

Bryant, F. B. & Veroff, J. (2007). Savoring. A new model of positive experience. Mahwah, NJ: LEA.
Durán, Ma.A. (2006): El valor del tiempo, Madrid, Espasa-Calpe.
Duran, M.A. y Rogero, J. (2009). La investigación sobre el uso del tiempo. Madrid: CIS
Neulinger, J. (1986). What am I doing? Nueva York: The Leisure Institute.
Schnabel, U. (2011). Ocio. La felicidad de no hacer nada. Barcelona, Plataforma.
Torns et al. (2011). El temps de treball i el benestar quotidiá. Arxius, 24, 35-46.
Torns, T.; Miguélez F., (coords.) (2006): El Temps de treball: Balanç d’actuacions a la Unió Europea. Barcelona, Consell Econòmic i Social de Barcelona - Regiduria dels Nous Usos Socials del Temps.
Zimbardo, P. (2009). La paradoja del tiempo. Madrid. Paidós.