Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

1. Com estructurem i planifiquem el temps.
Els conceptes de temps segons: popular; científics i fàctiques.
Divisió del temps socials: les tipologies al voltant del treball i l’oci.
Registres d’us i consum del temps.
Models de planificació del temps.

2. Fragmentació del temps i unitat de la persona.
Processos de compensació, complementarietat i desplaçament.
Processos d’identitat personal i social .
Negociació del temps personal i social.

3. Actituds en relació a l'ús del temps i estratègies per a millorar la gestió del temps.
Exploració de dificultats en l’ús i gestió del temps.
Controls personals i socials: els lladres de temps i l’autodirecció del temps.
Peticions de consum del temps:
Gestió de reunions.
L’ús d’instruments per a la millora de la gestió del temps.
Estratègies de planificació i organització del temps: el sí, el no, la delegació i la planificació

4. Intervenció psicosocial en els usos del temps.
El temps i les addiccions (treball, oci, xarxes socials), pla d’acció i formació per al benestar personal i social.
El fenomen de la postergació i el domini de certes perspectives temporals
El temps i el context sociocultural: Polítiques d’igualtat d’oportunitats, polítiques de conciliació i polítiques de temps.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.