PLA DOCENT
Taller Creació d'un espot publicitari per a internet Format docència B
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof.E. Vilamala Coneixements previs recomanats Es requereixen coneixements d'informàtica bàsica.
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia amb el programari emprat.
Torn Únic
Descripció general del taller

Exposició teòrico-pràctica dels aspectes bàsics en l’elaboració d’un espot publicitari per a Internet des de la gestació de la idea i elaboració del guió, fins a la planificació del rodatge, filmació i edició de la idea materialitzada.

Estimulació de la capacitat creativa a través de l’observació i la reflexió, el coneixement de la tècnica, els exercicis especialitzats i l’acompanyament en la realització d’un espot publicitari com a  projecte personal final.

Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador multimèdia amb programa d’edició de video i transcodificador de formats de video.
Fora de l'aula: L’estudiant haurà de realitzat les filmacions fora de l’aula. Per això necessitarà un dispositiu per poder filmar les imatges.
A aportar per l'estudiant: Unitat externa d’emmagatzematge (USB o disc dur extern)
Format EXTENSIU (2n SEMESTRE)

 

Data de creació: 15/12/2011
Data darrera actualització i seguiment: 12/06/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

T1. Introducció al curs i programari.
T2. De la idea a la sinopsis.
T3. Del tractament al guió literari.
T4. Conceptes bàsics de filmació.
T5. El guió tècnic i l’Storyboard.
T6. La producció: el pla de rodatge i el rodatge.
T7. La postproducció: Conceptes bàsics d’edició de video no-lineal.
T8. Edició i compressió del material filmat.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Desenvolupar la capacitat de generar llenguatge audiovisual.         X    X  
OG2.- Descobrir les possibilitats de la comunicació multimèdia com a instrument publicitari.         X  X  
OG3.- Potenciar la capacitat d’observació, reflexió i crítica. X X X          
OG4.- Estimular la capacitat creativa i la imaginació.       X        
OG5.- Desbloquejar les barreres tècniques a favor d’ampliar les possibilitats creatives.       X        
OG6.- Conèixer i utilitzar, suficientment, els fonaments tècnics i eines essencials per a l’execució i elaboració de productes aplicables a la publicitat.   X            
OG7.- Elaborar accions i productes de publicitat multimèdia a partir dels medis disponibles. X              
OG8.- Experimentar amb les noves tecnologies per afavorir la competència laboral.       X   X X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5    OG6   OG7  OG8
1 OE1.- Capacitarà a l’alumne per generar una idea fílmica a partir de l’observació i avaluació d’altres treballs. X X          
OE2.- Comprendrà els conceptes tècnics: sinopsis, guió literari, guió tècnic, i storyboard.         X      
OE3.- Coneixerà els recursos tècnics de filmació: la il·luminació, el trípode, la càmera, el micròfon.         X   X  
OE4.- Coneixerà el llenguatge de càmera: les seqüències, els fosos, els moviments i angles de càmera, els enquadraments.   X     X      
OE5.- Coneixerà els conceptes de realització: els rols d’equip de treball, l’elecció de l’equip de treball i de localitzacions, el calendari, el pla de rodatge.         X      
OE6.- Coneixerà la postproducció: edició de vídeo digital no-lineal.         X      
OE7.- Emprarà les eines d’Internet que permeten difondre informació.   X     x X   X
2 OE8.- Generarà una idea fílmica i desenvolupar-la mitjançant l’aplicació de la tècnica i creativitat: elaboració de la sinopsis, el guió literari i storyboard.   X        
OE9.- Implementarà la idea a partir de l’organització del rodatge i la filmació. Fent servir recursos tècnics propis de l’estudiant.       X     X  
OE10.- Editarà a nivell bàsic el material enregistrat.       X        
OE11. -Comprimir el material per a internet.   X       X   X

 


Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

- “Cómo utilizar la cámara de vídeo”, Millerson Gerald, Gedisa, 2002.
- “Comunicación y expresión audiovisual”, Andoain, 2003.
- “El guión. Sustáncia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones”, Robert Mckee, Alba minus.
- “El montaje el espacio y el tiempo del filme”, Vicent Pinel, Barcelona Paidós cop. 2001.
- “Filmar con la cámara de video”, Malcolm Squires, Ed. Blume, 1993.
- “Manual básico del lenguaje y narrativa audiovisual”, Federico Fernández Díez, José Martínez Abadía, Ed. Paidós, 2077.
- Referències de treballs professionals, en format DVD o visionats on-line.
- “Técnica del montaje cinematográfico”, K. Reisz, Ed. Taurus, 1999.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar cadascuna de les activitats formatives és un 5 sobre 10.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen-
ciació
 Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1, 2 Classes magistrals

Es requereix l’assistència del 80% de les classes per poder ésser avaluat. Es tindrà en compte l’hora d’arribada i sortida del taller.
Es valorarà la participació i l’actitud de l’alumne.

Individual 10%
2 2 Treball en grup

Treball en grup en l’organització del rodatge i la filmació.

Grupal ---
3 2 Activitats d'aplicació

Caldrà entregar les activitats proposades en el procés d’elaboració d’un espot publicitari: l’escriptura de la idea fílmica i la sinopsis, el guió literari, el guió tècnic, l’storyboard i el pla de rodatge.

Individual 40%
4 2 Simulació

Caldrà que cada estudiant assoleixi un rol de treball durant el rodatge de l’espot publicitari.

Individual ---
5 2 Carpeta d'aprenentatge

Caldrà entregar un espot publicitari per ésser publicat a Internet com a projecte personal final. Es farà un visionat dels treballs personals davant de tot el grup d’alumnes.

Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)