Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar cadascuna de les activitats formatives és un 5 sobre 10.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen-
ciació
 Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1, 2 Classes magistrals

Es requereix l’assistència del 80% de les classes per poder ésser avaluat. Es tindrà en compte l’hora d’arribada i sortida del taller.
Es valorarà la participació i l’actitud de l’alumne.

Individual 10%
2 2 Treball en grup

Treball en grup en l’organització del rodatge i la filmació.

Grupal ---
3 2 Activitats d'aplicació

Caldrà entregar les activitats proposades en el procés d’elaboració d’un espot publicitari: l’escriptura de la idea fílmica i la sinopsis, el guió literari, el guió tècnic, l’storyboard i el pla de rodatge.

Individual 40%
4 2 Simulació

Caldrà que cada estudiant assoleixi un rol de treball durant el rodatge de l’espot publicitari.

Individual ---
5 2 Carpeta d'aprenentatge

Caldrà entregar un espot publicitari per ésser publicat a Internet com a projecte personal final. Es farà un visionat dels treballs personals davant de tot el grup d’alumnes.

Individual 50%