Total Docents per titulació

 

Font: Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.