Total Docents per sexe

 

Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.