Claustre Venia Docendi 2013-2014


Curs
 
Titulació
Acreditació
LLicenciats i
LLicenciades
Doctors/es  
Total Docents
Total Acreditats/ades 
(AQU i/o ANECA)
Gènere Σ % Σ % Σ % (3)
Σ %


2013-2014
Dones 7 58,33 12 34,28 9 37,50 19 40,42
Homes 5 41,66 23 65,71 15 65,50 28 59,57
Totals 12 100,00 35 100,00 24 100,00 47 100,00
Total venia docendi 12 25,53 35 74,46 24 68,57 47 100,00
Doctors/es exigibles sobre el total de docents 25 50,00  
Doctors acreditats exigibles sobre el total de doctors 21 60,00  
Nombre de docents planificats en la Memòria Verifica 18  
Mínim docents exigible RD 557/91, art. 6 (ràtio 25 alumnes/docent) 20  

(1) per AQU i/o ANECA
(2) RD 557/91 art.6 la ràtio és de 25 alumnes/docent
(3) % sobre total doctors

Total Docents per sexe Total Docents per Titulació
Resum estadístic docents Detall acreditació AQU/ANECA

Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.