Claustre Venia Docendi 2017-2018


Curs
 
Titulació
Llicenciats
Llicenciades
Doctors/es  
Total Docents
Nombre docents s/Verifica Ràtio docents exigibles (2)
Total Acreditats (1)
Gènere Σ % Σ % Σ % (3)
Σ %


2017-2018
Dones 7 70 18 40 12 66.67 25 45.45
18

20
Homes 3 30 27 60 17 62.96 30 54.55
Σ 10 18.18 45 81,82 29 64.44 55 100,00

(1) per AQU , ANECA i/o altres agències de qualitat universitària
(2) RD 557/91 art.6 la ràtio és de 25 alumnes/docent
(3) % sobre total doctors

Total Docents per sexe Total Docents per Titulació
Resum estadístic docents Detall acreditació AQU/ANECA

Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.