Claustre Venia Docendi 2016-2017


Curs
 
Titulació
Llicenciats
Llicenciades
Doctors/es  
Total Docents
Nombre docents s/Verifica Ràtio docents exigibles (2)
Total Acreditats (1)
Gènere Σ % Σ % Σ % (3)
Σ %


2016-2017
Dones 8 72,73 19 39,58 10 52,63 27 45,76
18

20
Homes 3 27,27 29 60,42 16 55,17 32 54,24
Σ 11 18,64 48 81,36 26 54,17 59 100,00

(1) per AQU , ANECA i/o altres agències de qualitat universitària
(2) RD 557/91 art.6 la ràtio és de 25 alumnes/docent
(3) % sobre total doctors

Total Docents per sexe Total Docents per Titulació
Resum estadístic docents Detall acreditació AQU/ANECA

Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.