Claustre Venia Docendi 2009-2010


Curs
 
Titulació
LLicenciats
LLicenciades
Doctors/es  
Total Docents
Nombre docents s/Verifica Ràtio docents exigibles (2)
Total Acreditats (1)
Gènere Σ % Σ % Σ % (3)
Σ %


2009-2010
Dones 9 52,95 10 34,48 9 90,00 19 41,30

5


5
Homes 8 47,05 19 65,51 16 84,21 27 58,69
Σ 17 36,95 29 63,04 25 86,20 46 100,00

(1) per AQU i/o ANECA
(2) RD 557/91 art.6 la ràtio és de 25 alumnes/docent
(3) % sobre total doctors

Total Docents per sexe Total Docents per Titulació
Resum estadístic docents Detall acreditació AQU/ANECA

 

Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.