Claustre Venia Docendi 2010-2011


Curs
 
Titulació
LLicenciats
LLicenciades
Doctors/es  
Total Docents
Nombre docents s/Verifica Ràtio docents exigibles (2)
Total Acreditats (1)
Gènere Σ % Σ % Σ % (3)
Σ %


2010-2011
Dones 9 64,29 11 35,48 9 81,02 20 44,44

9


10
Homes 5 35,71 20 64,52 16 80,00 25 55,56
Σ 14 31,11 31 68,89 25 80,65 45 100,00

(1) per AQU i/o ANECA
(2) RD 557/91 art.6 la ràtio és de 25 alumnes/docent
(3) % sobre total doctors

Total Docents per sexe Total Docents per Titulació
Resum estadístic docents Detall acreditació AQU/ANECA

 

Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.