Claustre Venia Docendi 2011-2012


Curs
 
Titulació
LLicenciats
LLicenciades
Doctors/es  
Total Docents
Nombre docents s/Verifica Ràtio docents exigibles (2)
Total Acreditats (1)
Gènere Σ % Σ % Σ % (3)
Σ %


2011-2012
Dones 8 61,54 12 36,36 9 75,00 20 43,48

14


15
Homes 5 38,46 21 63,64 16 76,19 26 56,52
Σ 13 28,26 33 71,74 25 75,76 46 100,00

(1) per AQU i/o ANECA
(2) RD 557/91 art.6 la ràtio és de 25 alumnes/docent
(3) % sobre total doctors

Total Docents per sexe Total Docents per Titulació
Resum estadístic docents Detall acreditació AQU/ANECA

 

Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.