Claustre Venia Docendi 2012-2013


Curs
 
Titulació
LLicenciats
LLicenciades
Doctors/es  
Total Docents
Nombre docents s/Verifica Ràtio docents exigibles (2)
Total Acreditats (1)
Gènere Σ % Σ % Σ % (3)
Σ %


2012-2013
Dones 8 61,53 11 33,33 8 72,72 19 41,30

18


19
Homes 5 38,46 22 66,66 16 72,72 27 58,69
Σ 13 28,26 33 71,73 24 72,72 46 100,00

(1) per AQU i/o ANECA
(2) RD 557/91 art.6 la ràtio és de 25 alumnes/docent
(3) % sobre total doctors

Total Docents per sexe Total Docents per Titulació
Resum estadístic docents Detall acreditació AQU/ANECA

Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.