Claustre Venia Docendi 2015-2016


Curs
 
Titulació
LLicenciats
LLicenciades
Doctors/es  
Total Docents
Nombre docents s/Verifica Ràtio docents exigibles (2)
Total Acreditats (1)
Gènere Σ % Σ % Σ % (3)
Σ %


2015-2016
Dones 8 66,67 14 35,9 10 71,43 22 43,14
18

20
Homes 4 33,33 25 64,1 16 64,00 29 56,86
Σ 12 23,52 39 76,47 26 66,67 51 100,00

(1) per AQU i/o ANECA
(2) RD 557/91 art.6 la ràtio és de 25 alumnes/docent
(3) % sobre total doctors

Total Docents per sexe Total Docents per Titulació
Resum estadístic docents Detall acreditació AQU/ANECA

Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.