Claustre Venia Docendi 2014-2015


Curs
 
Titulació
LLicenciats
LLicenciades
Doctors/es  
Total Docents
Nombre docents s/Verifica Ràtio docents exigibles (2)
Total Acreditats (1)
Gènere Σ % Σ % Σ % (3)
Σ %


2014-2015
Dones 8 66,67 12 34,29 9 75,00 20 42,55
18

20
Homes 4 33,33 23 65,71 15 65,22 27 57,45
Σ 12 25,53 35 74,46 24 68,57 47 100,00

(1) per AQU i/o ANECA
(2) RD 557/91 art.6 la ràtio és de 25 alumnes/docent
(3) % sobre total doctors

Total Docents per sexe Total Docents per Titulació
Resum estadístic docents Detall acreditació AQU/ANECA

Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.