Total Docents per sexe

Font : Dades Escola Superior de Relacions Públiques. Elaboració pròpia.